ผลสอบ Onet-NT-Las ปีการศึกษา 2556

รายงานระดับเขตพื้นที่

          

          -  ป.6 แยกตามสาระ

 

          -  ม.3 แยกตามสาระ

 

     รายงานระดับโรงเรียน


          - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

          - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3


NT

 

      -  รายงานระดับประเทศ ปรนัย 

 

     -  รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปรนัย (รวมทุกขนาด)


     - รายงานระดับบุคคล ปรนัย

     - รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย

     - รายงานระดับรวมโรงเรียน ปรนัย

 

Las

 

        -  รายงานรวมโรงเรียน ป.5

 

       -  รายงานรวมโรงเรียน ม.2

 

       -  รายงานระดับโรงเรียน ป.5

 

       -  รายงานระดับโรงเรียน ม.2

 

       -  รายงานระดับบุคคล ป.5

 

       -  รายงานระดับบุคคล ม.2

 

       -  รายงานระดับเขตพื้นที่ ป.5

 

       -  รายงานระดับเขตพื้นที่ ม.2