สำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:49โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำข้อมูลสำรวจข้อมูลเพื่อการวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี (2559-2568)  และจัดทำมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอัตรากำลังในภาพรวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ  โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบแล้ว  นั้น

      บัดนี้ สพฐ. ได้พัฒนาแบบในการเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการ ทำให้สภาพอัตรากำลังครูปัจจุบันเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี (ปี พ.ศ.2560-2569) เกิดประโยชน์สูงสุด จึงให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดทำข้อมูล  โดยดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดมีในสถานศึกษา พร้อมคำชี้แจงในการจัดทำข้อมูล และให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  โดยให้รายงานข้อมูล ทาง email : obec007@hotmail.com และจัดส่งเอกสาร  ภายในวันที่ ธันวาคม  2559

Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 พ.ย. 2559 23:49
Ĉ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 พ.ย. 2559 23:49
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 พ.ย. 2559 23:49
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
28 พ.ย. 2559 23:49
Comments