ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โพสต์6 มิ.ย. 2559 02:34โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  ขอประกาศรายชื่อมีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผู้ที่มี่ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว   รายละเอียดตามไฟล์แนง
Ċ
กลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1,
6 มิ.ย. 2559 02:34
Comments