ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
    บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านการบูรณาการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้เด็กไทยสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณได้  สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บจก. อักษรเจริญทัศน์ ประจำพื้นที่ หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๒๙๙๙ หรือ๐๙-๔๐๘๖-๙๘๑๕ หรือสอบถามข้อมูลสื่อนวัตกรรมการศึกษา โทร.๐๙-๘๖๓๕-๔๖๕๔ , ๐๖-๓๙๕๖-๕๕๙๗
Comments