ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม

โพสต์19 มิ.ย. 2561 00:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตจรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและหมู่บ้านรอบแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ ท้้งนี้มุ่งเน้นเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตตว์ป่าผาผึ้ง สถานศึกษา หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิก่อนเป็นอันดับแรก สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๖-๑๑๓๘-๗๓๔๕
Comments