ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนินิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วย สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีนี้สมาคมจะสรรหานิสิตเก่าที่เคยลงทะเบียนเรียน หรือสำเร็จกากรศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่เคยเข้ามาลงทะเบียนในชั้นปี ๑ ถึงปี ๒แล้วโอนหรือย้ายไปเรียนต่อที่คณะหรือสถาบันอื่น ซึ่งสมาคม ถือว่าบุคคลนั้นเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้ามาศึกษาหาคามรู้จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสมาคมเห็นว่า ภาควิชา องค์กร หน่วยงานหรือนิสิตเ่ก่ารุ่นต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทราบว่ามีสิตเก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
                .ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำน้กงานเชตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าาชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทราบ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินสมุทรและคุณปราณี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๗๖๓๔ ,๐ ๒๒๑๘ ๕๒๔๔
Comments