ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร์นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์19 ก.ค. 2561 03:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จัดการศึกษาสำหรับนัก ที่มีควาามสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในลักษณะะของโรงเรียนประจำ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมย์ (โรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๑ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๔ กันยายน  ๒๕๖๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  สอบถามายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ โทรศัท์ ๐-๔๔๖๘-๑๙๔๖  เว็บไซต์ http://www.pccbr.ac.th
Comments