ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม Play and Leam)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ตามที่สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซี่งแบ่งออกเป็น ๒ โปรแกรม คือ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม ๑ วัน (ไป-กลับ) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม ๒ วัน ๑ คืน (เข้าค่ายพักแรม) จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน รวมทั้งสองโปรแกรมจำนวน ๑๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่่เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวของทางสวนสัตว์นครราชสีมา ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดได้รับทรายเกี่ยวกับกิจกรรมและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้รักธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๘๘๐ , ๐๘๖-๔๖๘๕๘๙๗
Comments