ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์26 ส.ค. 2561 19:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            ด้วยมหาวิทยาลัยราชัฎพิบูลสงคราม ได้จัให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ มีคุณธรมจริยธรรม เกียรติประวัติอันดีงาม ตลอดจนอุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง  เพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอประขาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒nql๘gh ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบเสนอชื่อฯ   พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการพิจารณคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป
Comments