ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตร

โพสต์3 ม.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับสมัครช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ และรับสมัครช่วงที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์วันที่่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และเปิดเรียนวันที่ ๑ เมษายยน ๒๕๖๒   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๓๓๘
Comments