ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ในเครือ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ดำนการอ่านออก เขี่ยนได้ คิดคำนวณ และด้านกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน คลอดจนพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ
                นอกจากความพร้อมด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบแล้ว บริษัทฯยังมีความพร้อมด้านหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านผู้นำการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรทีมีคุณภาพ ทำให้ครูที่เข้ารับการอบรมมั่นใจได้ว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ
                ในการนี้บริษัทฯ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หลักสูตร อาทิ Computer Science, STEAM,High Scope และLearning Disabilities ฯลฯ มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้ความรู้พื้นฐานผ่านกระบวนการและวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกันในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพผูู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๙๖๐๑๗๙๙ ต่อ ๑๐๑  โทรสาร ๐๒-๐๔๕๙๑๘๓
Comments