ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ   มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย     คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร    จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวขนไทยมีเวทีในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในสาขาวิชาเศรษฐศาสตจร์ การเงินส่วนบุคคลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จึงขอเชิญสถานศึกษาในเขตพื้นที่ส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน ๕ คนเข้าร่วมการสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการแข่งและสมัครได้ที่  www.set.or.th/phetcon ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หรือฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน คุณทวิดา  พลสิทธิ์  โทร.๐-๒๐๐ช-๙๘๓๒
Comments