ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาครูรอบ ๒

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ตามที่สพฐ. มีนโยบายมอบคูปองพัฒนาครู ๑๐,๐๐๐ บาทต่อรายบุคคล   และเปิดให้หน่วยงานบริษัทเอกชนที่ประสงค์จะจัดอบรมพัฒนาครูส่งหลักสูตรเข้ารรับการพจารณาเพื่อจัดอบรมให้กับครูสังกัด สพฐ.ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาครู รหัส ๐๑๐๕๕๔๔๐๖๘๙๔๑ ได้ส่งหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เข้ารับการพิจารณาและผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเรียบร้อยแล้วและได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ.ในรอบที่ ๒ จำนวน ๑๐ หลักสูตร บริษัทฯจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญขวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้โปรดพิจารณาหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ดังกล่าว    โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่่ หน่วยงานอบรมพัฒนาครู โทร. ๐๙๗-๐๙๔-๐๒๒๒ , ๐๖๒-๘๗๕-๖๕๘๑ , ๐๒-๕๑๒-๐๖๖๑ ต่อ๓๘๑๒ - ๓๘๑๕ ,๓๙๑๒ หรือ IDLine: @MACEDUCA
Comments