ประชาสัมพันธ์ให้ทุนบุตรสมาชิก

โพสต์5 มิ.ย. 2561 23:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ได้มีมติให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปีกาศึษา 2561 สนใจสอบถามได้ที่  www.cpmscsc.com   หรือโทรศัพท์ ๐๔๔- ๘๓๐๘๘๒
Comments