ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรม

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านพิชและการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ สอดรับกับนโยบายชองกระทรวงศึกษาธิการในการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติจริง   อันเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน   ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๔-๑๐๐๙
Comments