ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            ตามท่ีโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธบมรัฐบาลของต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและอาจารย์ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการฯเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษากับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเยาวชนชาวต่างชาติ ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชน ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
        ในกิจกรรมของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเผยแผ่วัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัย ชองต่างประเทศ โดยเดินทางไปกับเยาวชนยูซีอี และพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ สำหรับครูอาจารย์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และรวมกับเยาวชนไทยจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนตามวัตถุประสงคต์ของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญใน่ต่างประเทศ ตลอดจนเยี่ยมชมสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครางการฯ จะได้รับประสบการณ์และทักษะการเรียนการสอนจากสถานศึกษาในประเทศที่เป็นสากลเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเองและเยาวชนไทยจากประสบการณ์ที่ครู อาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยขน์ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯทำให้มีครูอาจารย์มีความประสงค์เดินทางร่วมกับคณะเยาวชนในฐานะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย
            สนใจสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) ๙๘/๒๓๔ หมู่๔ เพฟ รังสิต ซ.๑๗(Pave Rangsit) ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๕๐๐๖๑๕-๗  website  http://www.uce2012.com ,www.Facebook/ucethailand

Comments