ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคงกร "THAILAND SUPER CAMP"

โพสต์12 ก.ย. 2561 02:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้่างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและมูลนิธิธรมดี ได้ริเริ่มจัดค่ายเยาวชน "THAILAND SUPER CAMP" ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวขนพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่มาใช้ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจผสานเข้ากับความสนุสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบพร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลียนแปลงสังคม สมัครได้ตั้งแต่่บัดนี้ จนถึงวันี่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๑  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิ วัฒนายากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๙๗ ๕๘๕๐
Comments