ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เขิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม

โพสต์12 พ.ย. 2562 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                        ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ ๘)ได้จัดสรรงบแระมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมเพื่อเด็กละเยาชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดชึ้นแก่เด็กแฃละเยาวชนตลอดถึงปลูกจิตสำนึกฝักใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมของศาสนา อื่น ๆ ที่มีแนวทางเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดีงาม โดยโครงการที่นำเสนอนั้นต้องเป็นผลงาานของนักเรียนที่มีแนวคิดเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ดำเนินงานตามหลักการขั้นพื้นฐานแห่งหลักศิลธรรม
                        พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดแจ้งสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม ที่มีความสนใจ เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม โดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนไปยังสำนักบริหารพุททธอุทยาศรีเจริญธรรมรอจ่าย ปณ.เทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที้งนี้ สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางเพจ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแม่รัตนา พวงจันทึก เลขานุการคณะทำงาน โทร.๐๘ - ๑๙๓๓ - ๗๗๑๐
Comments