ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

โพสต์13 พ.ค. 2562 20:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            ด้วยพทุธอุทยานศรีเจริญธรรม ได้จัดโครงการอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่นนำนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนำหลักสูตร
ค่ายธรรมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน" การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรค่ายธรรมมวุธ นั้น มีให้เลือกทั้งหมด ๕ กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ ๑ (๑ วันไปกลับ) กระบวรการที่ ๒ (๒ ๒วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๓(๓ วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๔(๑ คืน ๒ วัน) และ กระบวนการที่ ๕ (๒ คืน ๓ วัน)
            ในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ทางสถานศึกษาสามารถเลือกใช้สถานที่ได้ ดังนี้ ๑. วัดไพรีพินาศ กลางเทืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๒. วัดนาคาวาสวิหาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๓.วัดโพธิ์ บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ๔. พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม ตำบลวะตะเบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  หรือ จัดภายในโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์อภาธโร ภิกขุ ประธานบริหารพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม เป็นพระวิทยากรกพร้อมคณะทำงานจักเดินทางไปจัดอบรมให้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงเรียน
            ดังนั้นจังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรรัตนา พวงจันทึก  เลขานุการคณะทำงาน โทร ๐๘-๑๙๓๓-๗๗๑๐
Comments