ขอเชิญร่วมกิจกรรม และขอประชาสัมพันธ์

โพสต์6 ส.ค. 2561 02:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิการสอยแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑" ค่าลงทะบียน ๖๐๐.-  (หกร้อยบาทถ้วน)  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราการจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศุภารดา  เกษร   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗  หรือ ๐๙๒-๔๑๔-๕๒๙๖ ในวันเวลาราชการ
Comments