ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

โพสต์2 ต.ค. 2561 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๐ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคม ในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นการเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิด และแนวทางใหม่ ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
                สถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านและ/หรือ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมค้นหา แนะนำ และ/หรือส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติ เข้าสู่การพิจารณา รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณาให้ถึงกุล่ม เป้าหมาย โดยจะเปิดรับสมัคผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๗ ๑๙๙๓
email : greenglobeaward 42@gmil.com
Comments