ขอเชิญชวนโงเรียนในระดับประถมศึกษา ๔-๖ ร่วมส่งโครงการงานวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประกวดโครงการ "นักวิทย์น้อยทรู" ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:33โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ หรือ"นักวิทย์น้อยทรู" เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเป็นการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยศาสตร์ผ่านการลงมือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
        ทั้งนี้ในปี ๒๕๖ด ได้มีการกำหนดหัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรค์นวัตกรรม" โดยโครงงานที่ส่งเข้าประกวดน้้นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นโครงงานที่มีความเป็นนวัตกรรม เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม   และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
        ทั้งนี้โครงงานวิทยาศาสตรที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับขั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ -๖   ประกอบด้วยนักเรียนผู้จัดทำ ทีมละไม่เกิน ๓ คนต่อ ๑ โครงงาน โรงเรียนส่งโครงงานได้ไม่เกิน ๖ โคงงาน โดยแบ่งโครงงานออกเป็น ๓ ประเภท  คือโครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง และโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชิงทุนการศึกษา และเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการประารัฐ เปิดรับสมัครโครงงานตั้งแต่ ๑๕ มิถุนายน - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.trueplookpanya.com/newcsa/project/10        โทรศัพท์ ๐๒-๕๘-๖๓๗๘ คุณวิภาวรรณ์ พูลเกิด
Comments