โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์21 พ.ค. 2561 20:15โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็และเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่่องโดยกำหนดส่งผลงานเข้าประกวดอายุไม่เกิน ๘ ปี - ระดับอายุ ๒๕ ปี ส่งผลงานวันที่ ๔ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งผู้สนใจสามารุสอบถามรายละเดียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๑๐๑ หรือดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็ปไซด์ www.bpi.ac.th
Comments