โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโบยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัคกรรม  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ทาง Website www.edf.go.th และยื่นแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกาบน ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลจานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และหากส่งไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
Comments