โครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู เป็นนิติบุคคล ในกำกับของสถานันคุรุพัฒนา มีภารกิจพัฒนาครูแบบครบวงจรตามแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูก.ค.ศ.กำหนดใน ว22/2560 ซึ่งในปี 2561 มีจำนวน 18 หลักสูตรจาก 7 กลุ่มสาระหลัก มีครูลงทะเบีบยนอบรมทั่วประเทศ 80 รุ่่น และในปี 2562 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองหลักสูตร จำนวน 60 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยกรกว่า 200 ท่าน เป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่าน ในฐานะภาคีเครือข่ายการพัฒนาครูที่ทำงานเชิงคู่ขนานกับส่วนราชการ คณะวิทยากรทุกคน ยินดีสนับสนุนการชับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขีียนได้ของสพฐ.
            หากท่านเห็นว่าโครงการกนี้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และสอดรรับกับความต้องการจำเป็นของครูในสังกัด หากพิจารณาเห็นควรดำเนินการอย่างไร หน่วยฯหจก.เพื่อครู ยินดีสนับสนุนุนโบายของท่านและ ท่านที่สอใจเข้ารรับการอบรม ตอดต่อสอบถามได้ที่  ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โทร/ไลน์ 086-86810  อีเมล์  mana_popa@hotmail.com
Comments