การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์28 มิ.ย. 2561 21:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
            บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที้งหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท (Public Training) และหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร (In-House Training)  ประอบด้วยทีมบริหาร ที่ปรึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา การให้คำปรึกษาและการทำวิจัยให้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในสาขาต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาเป็นเวลานาน โดยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๕๖๖-๕๙๔๕ และ Email: peaktraining2013 @ gmail.com
Comments