การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑(เพิ่มเติม)

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
        ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินและรายละเอียดการดำเนินงาน สสวท.ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๒๐๒ - ๒๒๐๗  คุณเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว
Comments