เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์18 พ.ย. 2561 19:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                
            สถาบันแห่่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษที่ ๒๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งขชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล ศาลายา จัวหวัดนครปฐม
ในการนี้จึงขอเชิญท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๐๑ ๑๐  ต่อ ๑๒๑๗ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๑๖๗

Comments