ข่าวทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค.แบบออนไลน์

โพสต์2 เม.ย. 2563 01:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์11 มี.ค. 2563 02:14โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2563 02:15 ]

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัคัรสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ขึ้นไป จนถึง 60 ปี (นบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) โดยเปิดรับสมัคิ ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยภูมิ โทร 044- 821933 หรือที่เว็บไซต์  www.Otep - cpm.go.th

ไม่มีชื่อ

โพสต์11 มี.ค. 2563 02:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป

โพสต์4 มี.ค. 2563 23:09โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงาน สกกสค.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระฯ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป   แจ้งสมาชิกทราบ เพื่อติดต่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโบยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัคกรรม  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ทาง Website www.edf.go.th และยื่นแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกาบน ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลจานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และหากส่งไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เขิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม

โพสต์12 พ.ย. 2562 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                        ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ ๘)ได้จัดสรรงบแระมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมเพื่อเด็กละเยาชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดชึ้นแก่เด็กแฃละเยาวชนตลอดถึงปลูกจิตสำนึกฝักใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมของศาสนา อื่น ๆ ที่มีแนวทางเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดีงาม โดยโครงการที่นำเสนอนั้นต้องเป็นผลงาานของนักเรียนที่มีแนวคิดเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ดำเนินงานตามหลักการขั้นพื้นฐานแห่งหลักศิลธรรม
                        พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดแจ้งสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม ที่มีความสนใจ เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม โดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนไปยังสำนักบริหารพุททธอุทยาศรีเจริญธรรมรอจ่าย ปณ.เทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที้งนี้ สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางเพจ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแม่รัตนา พวงจันทึก เลขานุการคณะทำงาน โทร.๐๘ - ๑๙๓๓ - ๗๗๑๐

การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วย สำนักงานบริหารกิจกรรมเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยแจ้งว่า ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย ในการรรับสมัคคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓ ในลักษณะการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างเป็นรายปี ปฏบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คนพิการมีงานทำคามศักยภาพ มีรายได้ในการดำรงชีวิตและสามารถร่่วมปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความภาคภูมิใจ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๑๒๐๓ หรือโทรสาร ๐-๔๔๘๑-๑๕๕๘
                

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนินิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วย สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีนี้สมาคมจะสรรหานิสิตเก่าที่เคยลงทะเบียนเรียน หรือสำเร็จกากรศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่เคยเข้ามาลงทะเบียนในชั้นปี ๑ ถึงปี ๒แล้วโอนหรือย้ายไปเรียนต่อที่คณะหรือสถาบันอื่น ซึ่งสมาคม ถือว่าบุคคลนั้นเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้ามาศึกษาหาคามรู้จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสมาคมเห็นว่า ภาควิชา องค์กร หน่วยงานหรือนิสิตเ่ก่ารุ่นต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทราบว่ามีสิตเก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
                .ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำน้กงานเชตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าาชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทราบ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินสมุทรและคุณปราณี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๗๖๓๔ ,๐ ๒๒๑๘ ๕๒๔๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ

โพสต์26 ก.ย. 2562 19:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) จะสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  WWW.acptsc.net หรือที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) ตั้งแค่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป และยื่นใบสมัครระหว่าง วันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ษ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สามชิกสหรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) เลขที่ 268 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000  
                หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 044 - 815248 .044 - 815249 ,www.acptsc.net

1-10 of 427