ข่าวทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยสำนังานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสิมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอในห้วข้อ "ควมซื่อสัตย์สุจริต " เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่งไปให้เกิดความคิดและความตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http;//url.ie/๑๒jug และแชร์ Gogle Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ thics๒๕๖๑@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑(เพิ่มเติม)

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินและรายละเอียดการดำเนินงาน สสวท.ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๒๐๒ - ๒๒๐๗  คุณเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว

เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ปะจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลา ออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สินติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจนทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕- ๑๒.๒๕ น. เพื่อประชาสัมพันธ์แผนตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมรับฟังรายการตามวัน เวลารายการวิทยุทางลื่นความถี่ FM๙๑.๐ MHz (สวพ.๙๑)และสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm๙๑bkk.com หรือรับฟังย้อนหลัง www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และขอประชาสัมพันธ์

โพสต์6 ส.ค. 2561 02:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิการสอยแบบโครงงานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ ๒๑" ค่าลงทะบียน ๖๐๐.-  (หกร้อยบาทถ้วน)  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราการจากต้นสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ศุภารดา  เกษร   โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗  หรือ ๐๙๒-๔๑๔-๕๒๙๖ ในวันเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึษาและข้าราชการครู

โพสต์3 ส.ค. 2561 20:47โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สามารถสมัครออนไลน์ที่ www.law.ubu.ac.th   หรือ E-mail;lawubuproject@gmail.com หรือ โทรศัพท์๐๔๕-๓๕๓๙๓๒  ,โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๙๓๗

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการอรมเชิงปฏิบัติการ การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม

โพสต์24 ก.ค. 2561 00:06โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

          ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กาสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม:นวัตกรรมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๐๖๐๒-๘ ต่อ ๑๔๑๗ ในวันเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร์นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์19 ก.ค. 2561 03:20โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่จัดการศึกษาสำหรับนัก ที่มีควาามสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในลักษณะะของโรงเรียนประจำ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรมย์ (โรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ ๑ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๔ กันยายน  ๒๕๖๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  สอบถามายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ โทรศัท์ ๐-๔๔๖๘-๑๙๔๖  เว็บไซต์ http://www.pccbr.ac.th

ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้วิทยาาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา๒๕๖๑

โพสต์19 ก.ค. 2561 02:57โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ูมิภาค) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาส-ฦตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในวันเสาร์ที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้ทบทวนความรู้ทางวทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่เสมอและกระตุ้นให้เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  ๐-๔๔๘-๑๙๔๖   เว็ปใซด์ http://www.pccbr.ac.th

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์28 มิ.ย. 2561 21:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที้งหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท (Public Training) และหลักสูตรตามความต้องการขององค์กร (In-House Training)  ประอบด้วยทีมบริหาร ที่ปรึกษา และวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการฝึกอบรมและพัฒนา การให้คำปรึกษาและการทำวิจัยให้แก่หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนในสาขาต่าง ๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาเป็นเวลานาน โดยหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในองค์กร ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๕๖๖-๕๙๔๕ และ Email: peaktraining2013 @ gmail.com

ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และกิจกรรม

โพสต์27 มิ.ย. 2561 19:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ด้านพิชและการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ สอดรับกับนโยบายชองกระทรวงศึกษาธิการในการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติจริง   อันเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน   ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๕๓๘๔-๑๐๐๙

1-10 of 405