ข่าวทั่วไป

 

โครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู เป็นนิติบุคคล ในกำกับของสถานันคุรุพัฒนา มีภารกิจพัฒนาครูแบบครบวงจรตามแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูก.ค.ศ.กำหนดใน ว22/2560 ซึ่งในปี 2561 มีจำนวน 18 หลักสูตรจาก 7 กลุ่มสาระหลัก มีครูลงทะเบีบยนอบรมทั่วประเทศ 80 รุ่่น และในปี 2562 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองหลักสูตร จำนวน 60 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยกรกว่า 200 ท่าน เป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่าน ในฐานะภาคีเครือข่ายการพัฒนาครูที่ทำงานเชิงคู่ขนานกับส่วนราชการ คณะวิทยากรทุกคน ยินดีสนับสนุนการชับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขีียนได้ของสพฐ.
            หากท่านเห็นว่าโครงการกนี้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และสอดรรับกับความต้องการจำเป็นของครูในสังกัด หากพิจารณาเห็นควรดำเนินการอย่างไร หน่วยฯหจก.เพื่อครู ยินดีสนับสนุนุนโบายของท่านและ ท่านที่สอใจเข้ารรับการอบรม ตอดต่อสอบถามได้ที่  ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โทร/ไลน์ 086-86810  อีเมล์  mana_popa@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ในเครือ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ดำนการอ่านออก เขี่ยนได้ คิดคำนวณ และด้านกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน คลอดจนพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ
                นอกจากความพร้อมด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบแล้ว บริษัทฯยังมีความพร้อมด้านหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านผู้นำการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรทีมีคุณภาพ ทำให้ครูที่เข้ารับการอบรมมั่นใจได้ว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ
                ในการนี้บริษัทฯ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หลักสูตร อาทิ Computer Science, STEAM,High Scope และLearning Disabilities ฯลฯ มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้ความรู้พื้นฐานผ่านกระบวนการและวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกันในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพผูู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๙๖๐๑๗๙๙ ต่อ ๑๐๑  โทรสาร ๐๒-๐๔๕๙๑๘๓

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐MHZ  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
            จังหวัดชัยภูมิจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายการดังกล่าว โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังรายการตามวัน เวลาในผังรายการวิทยาทางคลื่นความถี่ FM ๙๑ MHZ (สวท.๙๑) และสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm๙๑bkk.com หรือรรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.moi.go.th หังข้อคลังข่าวมหาดไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ตามท่ีโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธบมรัฐบาลของต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและอาจารย์ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการฯเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษากับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเยาวชนชาวต่างชาติ ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชน ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
        ในกิจกรรมของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเผยแผ่วัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัย ชองต่างประเทศ โดยเดินทางไปกับเยาวชนยูซีอี และพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ สำหรับครูอาจารย์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และรวมกับเยาวชนไทยจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนตามวัตถุประสงคต์ของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญใน่ต่างประเทศ ตลอดจนเยี่ยมชมสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครางการฯ จะได้รับประสบการณ์และทักษะการเรียนการสอนจากสถานศึกษาในประเทศที่เป็นสากลเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเองและเยาวชนไทยจากประสบการณ์ที่ครู อาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยขน์ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯทำให้มีครูอาจารย์มีความประสงค์เดินทางร่วมกับคณะเยาวชนในฐานะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย
            สนใจสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) ๙๘/๒๓๔ หมู่๔ เพฟ รังสิต ซ.๑๗(Pave Rangsit) ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๕๐๐๖๑๕-๗  website  http://www.uce2012.com ,www.Facebook/ucethailand

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

โพสต์13 พ.ค. 2562 20:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ด้วยพทุธอุทยานศรีเจริญธรรม ได้จัดโครงการอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่นนำนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนำหลักสูตร
ค่ายธรรมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน" การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรค่ายธรรมมวุธ นั้น มีให้เลือกทั้งหมด ๕ กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ ๑ (๑ วันไปกลับ) กระบวรการที่ ๒ (๒ ๒วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๓(๓ วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๔(๑ คืน ๒ วัน) และ กระบวนการที่ ๕ (๒ คืน ๓ วัน)
            ในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ทางสถานศึกษาสามารถเลือกใช้สถานที่ได้ ดังนี้ ๑. วัดไพรีพินาศ กลางเทืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๒. วัดนาคาวาสวิหาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๓.วัดโพธิ์ บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ๔. พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม ตำบลวะตะเบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  หรือ จัดภายในโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์อภาธโร ภิกขุ ประธานบริหารพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม เป็นพระวิทยากรกพร้อมคณะทำงานจักเดินทางไปจัดอบรมให้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงเรียน
            ดังนั้นจังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรรัตนา พวงจันทึก  เลขานุการคณะทำงาน โทร ๐๘-๑๙๓๓-๗๗๑๐

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตร

โพสต์3 ม.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับสมัครช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ และรับสมัครช่วงที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์วันที่่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และเปิดเรียนวันที่ ๑ เมษายยน ๒๕๖๒   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๓๓๘

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์18 พ.ย. 2561 19:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                
            สถาบันแห่่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษที่ ๒๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งขชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล ศาลายา จัวหวัดนครปฐม
ในการนี้จึงขอเชิญท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๐๑ ๑๐  ต่อ ๑๒๑๗ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๑๖๗

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

โพสต์17 ต.ค. 2561 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://scrvice.gs.kku.ac.th/training  โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒-๔๒๐  โทรสาร ๐๕๓-๒๐๒-๔๒๑

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

โพสต์2 ต.ค. 2561 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๐ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคม ในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นการเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิด และแนวทางใหม่ ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
                สถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านและ/หรือ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมค้นหา แนะนำ และ/หรือส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติ เข้าสู่การพิจารณา รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณาให้ถึงกุล่ม เป้าหมาย โดยจะเปิดรับสมัคผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๗ ๑๙๙๓
email : greenglobeaward 42@gmil.com

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์1 ต.ค. 2561 20:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาให้ดำเนินการจัดการศึกษามานับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎคม ๒๕๑๑ ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าทุกร่น เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการคิด  การปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี ๕๖๑ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะประกาศผลและรับมอบโล่ห์ในวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒๓๙  ถนนสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทาศัพท์ ๐๕๓-๙๔๑๒๑๒ โดยสงเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
                ผู้เสนอสามารถ Download แบบเสนอชื่อฯทางเว็บไซต์สามาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.edu.ac.th/aiumni/

1-10 of 417