ข่าวทั่วไป

 

โครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโบยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และดิจิทัลประสิทธิภาพสูงรองรับการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การสร้างนวัคกรรม  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา 
                ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจขอรับการสนับสนุนการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้ทาง Website www.edf.go.th และยื่นแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกาบน ๒๕๖๒ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเลจานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ชั้น ๒ อาคารกรมการฝึกหัดครู (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) และหากส่งไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เขิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเสนอโครงการเพื่อขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม

โพสต์12 พ.ย. 2562 23:28โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                        ด้วยพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศแห่งที่ ๘)ได้จัดสรรงบแระมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมเพื่อเด็กละเยาชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดชึ้นแก่เด็กแฃละเยาวชนตลอดถึงปลูกจิตสำนึกฝักใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรมของศาสนา อื่น ๆ ที่มีแนวทางเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมอันดีงาม โดยโครงการที่นำเสนอนั้นต้องเป็นผลงาานของนักเรียนที่มีแนวคิดเพื่อการส่งเสริมศิลธรรม จริยธรรม คุณธรรม ดำเนินงานตามหลักการขั้นพื้นฐานแห่งหลักศิลธรรม
                        พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดแจ้งสภานักเรียน ชุมนุม ชมรม ที่มีความสนใจ เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการตามแผนแม่บทหลักยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรม โดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนไปยังสำนักบริหารพุททธอุทยาศรีเจริญธรรมรอจ่าย ปณ.เทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๓๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที้งนี้ สามารถขอรับเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางเพจ พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแม่รัตนา พวงจันทึก เลขานุการคณะทำงาน โทร.๐๘ - ๑๙๓๓ - ๗๗๑๐

การรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วย สำนักงานบริหารกิจกรรมเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยแจ้งว่า ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมธนาคารไทย ในการรรับสมัคคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปี ๒๕๖๓ ในลักษณะการจ้างเหมาบริการ สัญญาจ้างเป็นรายปี ปฏบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้คนพิการมีงานทำคามศักยภาพ มีรายได้ในการดำรงชีวิตและสามารถร่่วมปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความภาคภูมิใจ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐-๔๔๘๑-๑๒๐๓ หรือโทรสาร ๐-๔๔๘๑-๑๕๕๘
                

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้สมควรเป็นนินิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

โพสต์9 ต.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วย สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ปีนี้สมาคมจะสรรหานิสิตเก่าที่เคยลงทะเบียนเรียน หรือสำเร็จกากรศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่เคยเข้ามาลงทะเบียนในชั้นปี ๑ ถึงปี ๒แล้วโอนหรือย้ายไปเรียนต่อที่คณะหรือสถาบันอื่น ซึ่งสมาคม ถือว่าบุคคลนั้นเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ที่เคยเข้ามาศึกษาหาคามรู้จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสมาคมเห็นว่า ภาควิชา องค์กร หน่วยงานหรือนิสิตเ่ก่ารุ่นต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทราบว่ามีสิตเก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
                .ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสำน้กงานเชตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ข้าาชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทราบ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสนตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสินสมุทรและคุณปราณี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๒ ๗๖๓๔ ,๐ ๒๒๑๘ ๕๒๔๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทงานบริการ

โพสต์26 ก.ย. 2562 19:59โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) จะสรรหาลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  WWW.acptsc.net หรือที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) ตั้งแค่วันที่ประกาศรับสมัครเป็นต้นไป และยื่นใบสมัครระหว่าง วันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ษ. 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์สามชิกสหรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) เลขที่ 268 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ - บ้านเขว้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000  
                หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 044 - 815248 .044 - 815249 ,www.acptsc.net

โครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

โพสต์19 มิ.ย. 2562 20:13โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู เป็นนิติบุคคล ในกำกับของสถานันคุรุพัฒนา มีภารกิจพัฒนาครูแบบครบวงจรตามแนวทางของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูก.ค.ศ.กำหนดใน ว22/2560 ซึ่งในปี 2561 มีจำนวน 18 หลักสูตรจาก 7 กลุ่มสาระหลัก มีครูลงทะเบีบยนอบรมทั่วประเทศ 80 รุ่่น และในปี 2562 อยู่ระหว่างการเสนอขอรับรองหลักสูตร จำนวน 60 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยกรกว่า 200 ท่าน เป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่าน ในฐานะภาคีเครือข่ายการพัฒนาครูที่ทำงานเชิงคู่ขนานกับส่วนราชการ คณะวิทยากรทุกคน ยินดีสนับสนุนการชับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขีียนได้ของสพฐ.
            หากท่านเห็นว่าโครงการกนี้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และสอดรรับกับความต้องการจำเป็นของครูในสังกัด หากพิจารณาเห็นควรดำเนินการอย่างไร หน่วยฯหจก.เพื่อครู ยินดีสนับสนุนุนโบายของท่านและ ท่านที่สอใจเข้ารรับการอบรม ตอดต่อสอบถามได้ที่  ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  โทร/ไลน์ 086-86810  อีเมล์  mana_popa@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:58โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ในเครือ บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ดำนการอ่านออก เขี่ยนได้ คิดคำนวณ และด้านกระบวนการคิดขั้นสูง รวมถึงการคิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน คลอดจนพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ
                นอกจากความพร้อมด้านสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบแล้ว บริษัทฯยังมีความพร้อมด้านหลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านผู้นำการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรทีมีคุณภาพ ทำให้ครูที่เข้ารับการอบรมมั่นใจได้ว่าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนได้อย่างมีกระบวนการ สอดรับกับแผนพัฒนการศึกษาของประเทศ และมาตรฐานตัวชี้วัดเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรฯ
                ในการนี้บริษัทฯ  มีกำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ หลักสูตร อาทิ Computer Science, STEAM,High Scope และLearning Disabilities ฯลฯ มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้ความรู้พื้นฐานผ่านกระบวนการและวิธีจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกันในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุเป้าหมายและได้คุณภาพผูู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๙๖๐๑๗๙๙ ต่อ ๑๐๑  โทรสาร ๐๒-๐๔๕๙๑๘๓

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:34โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐MHZ  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
            จังหวัดชัยภูมิจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายการดังกล่าว โดยเชิญชวนเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังรายการตามวัน เวลาในผังรายการวิทยาทางคลื่นความถี่ FM ๙๑ MHZ (สวท.๙๑) และสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm๙๑bkk.com หรือรรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.moi.go.th หังข้อคลังข่าวมหาดไทย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:17โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ตามท่ีโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้ร่วมมือกับองค์กรการศึกษาโรงเรียนมัธบมรัฐบาลของต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเยาวชนและอาจารย์ในประเทศของตนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสมาชิก ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการฯเยาวชนไทยจะได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษากับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาตลอดจนเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยพำนักร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเยาวชนชาวต่างชาติ ซึ่งผลจากการร่วมโครงการฯ จะทำให้เยาวชน ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ศึกษาระบบการเรียนการสอนในประเทศที่เป็นสากล สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
        ในกิจกรรมของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเผยแผ่วัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือวิทยาลัย ชองต่างประเทศ โดยเดินทางไปกับเยาวชนยูซีอี และพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ สำหรับครูอาจารย์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ และรวมกับเยาวชนไทยจัดกิจกรรมเผยแผ่วัฒนธรรมไทยในต่างแดนตามวัตถุประสงคต์ของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมบุคคลสำคัญใน่ต่างประเทศ ตลอดจนเยี่ยมชมสถานศึกษาของต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครางการฯ จะได้รับประสบการณ์และทักษะการเรียนการสอนจากสถานศึกษาในประเทศที่เป็นสากลเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาตนเองและเยาวชนไทยจากประสบการณ์ที่ครู อาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยขน์ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯทำให้มีครูอาจารย์มีความประสงค์เดินทางร่วมกับคณะเยาวชนในฐานะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเยาวชนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในประเทศไทย
            สนใจสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (UCE) ๙๘/๒๓๔ หมู่๔ เพฟ รังสิต ซ.๑๗(Pave Rangsit) ถ.รังสิต - นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๕๐๐๖๑๕-๗  website  http://www.uce2012.com ,www.Facebook/ucethailand

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจร

โพสต์13 พ.ค. 2562 20:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ด้วยพทุธอุทยานศรีเจริญธรรม ได้จัดโครงการอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่นนำนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยนำหลักสูตร
ค่ายธรรมาวุธ "พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน" การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรค่ายธรรมมวุธ นั้น มีให้เลือกทั้งหมด ๕ กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการที่ ๑ (๑ วันไปกลับ) กระบวรการที่ ๒ (๒ ๒วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๓(๓ วันไปกลับ) กระบวนการที่ ๔(๑ คืน ๒ วัน) และ กระบวนการที่ ๕ (๒ คืน ๓ วัน)
            ในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ทางสถานศึกษาสามารถเลือกใช้สถานที่ได้ ดังนี้ ๑. วัดไพรีพินาศ กลางเทืองเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๒. วัดนาคาวาสวิหาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๓.วัดโพธิ์ บ้านจอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ๔. พุทธอุทยานศรีเจริญธรรม ตำบลวะตะเบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  หรือ จัดภายในโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์อภาธโร ภิกขุ ประธานบริหารพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม เป็นพระวิทยากรกพร้อมคณะทำงานจักเดินทางไปจัดอบรมให้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงเรียน
            ดังนั้นจังขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรรัตนา พวงจันทึก  เลขานุการคณะทำงาน โทร ๐๘-๑๙๓๓-๗๗๑๐

1-10 of 422