ข่าวทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๘ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตร

โพสต์3 ม.ค. 2562 20:36โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรับสมัครช่วงที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ และรับสมัครช่วงที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบสัมภาษณ์วันที่่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และเปิดเรียนวันที่ ๑ เมษายยน ๒๕๖๒   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๓๓๘

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์18 พ.ย. 2561 19:32โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                
            สถาบันแห่่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหวข้อ "EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษที่ ๒๑" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งขชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล ศาลายา จัวหวัดนครปฐม
ในการนี้จึงขอเชิญท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๐๑ ๑๐  ต่อ ๑๒๑๗ 
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๑๖๗

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ

โพสต์17 ต.ค. 2561 20:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://scrvice.gs.kku.ac.th/training  โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๐๒-๔๒๐  โทรสาร ๐๕๓-๒๐๒-๔๒๑

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณารางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๒๐

โพสต์2 ต.ค. 2561 20:16โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                ด้วยสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการพิจารณา "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๐ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" เพื่อยกย่องเชิดชู ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำความดีเพื่อสังคม ในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นการเป็นเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิด และแนวทางใหม่ ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย
                สถาบันฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านและ/หรือ หน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ร่วมค้นหา แนะนำ และ/หรือส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติ เข้าสู่การพิจารณา รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าสู่การพิจารณาให้ถึงกุล่ม เป้าหมาย โดยจะเปิดรับสมัคผลงานประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๗ ๑๙๙๓
email : greenglobeaward 42@gmil.com

ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเสนอชื่อนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์1 ต.ค. 2561 20:11โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

                   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาให้ดำเนินการจัดการศึกษามานับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎคม ๒๕๑๑ ซึ่งครบรอบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ในโอกาสนี้คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าทุกร่น เพื่อเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการคิด  การปฏิบัติกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโดยรวม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต และการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี ๕๖๑ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของงานเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีของคณะศึกษาศาสตร์ โดยจะประกาศผลและรับมอบโล่ห์ในวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักศึกษเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒๓๙  ถนนสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทาศัพท์ ๐๕๓-๙๔๑๒๑๒ โดยสงเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
                ผู้เสนอสามารถ Download แบบเสนอชื่อฯทางเว็บไซต์สามาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ http://www.edu.ac.th/aiumni/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โคงกร "THAILAND SUPER CAMP"

โพสต์12 ก.ย. 2561 02:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้่างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและมูลนิธิธรมดี ได้ริเริ่มจัดค่ายเยาวชน "THAILAND SUPER CAMP" ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวขนพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่มาใช้ ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจผสานเข้ากับความสนุสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบพร้อมโจทย์ท้าทายให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจเปลียนแปลงสังคม สมัครได้ตั้งแต่่บัดนี้ จนถึงวันี่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๑  และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิ วัฒนายากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๙๗ ๕๘๕๐

ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

โพสต์26 ส.ค. 2561 19:31โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชัฎพิบูลสงคราม ได้จัให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพด้านต่างๆ มีคุณธรมจริยธรรม เกียรติประวัติอันดีงาม ตลอดจนอุทิศตนแก่สังคมอย่างกว้างขวางด้วยอุดมการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างแท้จริง  เพื่อพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอประขาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/๒nql๘gh ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบเสนอชื่อฯ   พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการพิจารณคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 20:01โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยสำนังานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานผลิตสื่อเพื่อส่งเสิมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอในห้วข้อ "ควมซื่อสัตย์สุจริต " เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สนใจทั่งไปให้เกิดความคิดและความตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางลิงค์ http;//url.ie/๑๒jug และแชร์ Gogle Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่ thics๒๕๖๑@ksp.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑(เพิ่มเติม)

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:52โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ไปแล้วนั้น เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินและรายละเอียดการดำเนินงาน สสวท.ขอประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)  ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๒๐๒ - ๒๒๐๗  คุณเจริญศักดิ์  เมืองแก้ว

เชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ปะจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

โพสต์7 ส.ค. 2561 00:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้รับแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลา ออกอากาศรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สินติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ คลื่นความถี่ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจนทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕- ๑๒.๒๕ น. เพื่อประชาสัมพันธ์แผนตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยร่วมรับฟังรายการตามวัน เวลารายการวิทยุทางลื่นความถี่ FM๙๑.๐ MHz (สวพ.๙๑)และสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm๙๑bkk.com หรือรับฟังย้อนหลัง www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย

1-10 of 412