ข่าวทั่วไป

 

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖"

โพสต์19 มิ.ย. 2561 07:07โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการช่อง ๙ การ์ตูน ออกอกาศทางช่อง ๙ MCOT HD  และรายการ MCOT KIDS CLUB ออกอากาศทาง MCOT FAMILY ช่อง ๑๔ ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี ๖"  ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมขยะ...กู้โลก" ผ่านการวาดภาพ และเขียนโครงการอธิบายจินตนาการลงบนกระดาษขนาด A๔ โดยการนำเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคมศึกษา สุขศึกษา และจริยธรรม มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลรักษาโลกให้น่าอยู่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา โดยมีกำหนดระยะเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่่วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๐๑-๖๔๗๐  หรือคุณวิทวัส  สียางนอก โทร. ๐๙๔-๔๐๘-๕๘๕๖  หรือ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนาครูรอบ ๒

โพสต์19 มิ.ย. 2561 06:39โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ตามที่สพฐ. มีนโยบายมอบคูปองพัฒนาครู ๑๐,๐๐๐ บาทต่อรายบุคคล   และเปิดให้หน่วยงานบริษัทเอกชนที่ประสงค์จะจัดอบรมพัฒนาครูส่งหลักสูตรเข้ารรับการพจารณาเพื่อจัดอบรมให้กับครูสังกัด สพฐ.ทางบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาครู รหัส ๐๑๐๕๕๔๔๐๖๘๙๔๑ ได้ส่งหลักสูตรอบรมพัฒนาครู เข้ารับการพิจารณาและผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาเรียบร้อยแล้วและได้รับคัดเลือกให้เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ สพฐ.ในรอบที่ ๒ จำนวน ๑๐ หลักสูตร บริษัทฯจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญขวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้โปรดพิจารณาหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ดังกล่าว    โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่่ หน่วยงานอบรมพัฒนาครู โทร. ๐๙๗-๐๙๔-๐๒๒๒ , ๐๖๒-๘๗๕-๖๕๘๑ , ๐๒-๕๑๒-๐๖๖๑ ต่อ๓๘๑๒ - ๓๘๑๕ ,๓๙๑๒ หรือ IDLine: @MACEDUCA

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:04โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ   มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย     คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร    จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวขนไทยมีเวทีในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในสาขาวิชาเศรษฐศาสตจร์ การเงินส่วนบุคคลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จึงขอเชิญสถานศึกษาในเขตพื้นที่ส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับชั้นละไม่เกิน ๕ คนเข้าร่วมการสอบแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมกุฏ ครั้งที่ ๑๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาระเบียบการแข่งและสมัครได้ที่  www.set.or.th/phetcon ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หรือฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน คุณทวิดา  พลสิทธิ์  โทร.๐-๒๐๐ช-๙๘๓๒

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:44โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ(International Abacus and Mathematics Association) มีสมาชิกทั่วโลกกว่า ๓๐ ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำค้ญการพัฒนาเยาวชนด้านทักษะคณิตศาสตร์   จึงได้จัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑      นี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   และพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
        เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ สมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคณิตคิดเร็วระดับภาคอีสาน ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น   ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑    ณ โรงเรียนตะวันชัยวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  สมาคมฯ     จีงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขัน      โดยสามารถส่งใบสมัครภายใน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปัญญา ชาดง โทร. ๐๘ ๙๖๗๕ ๒๗๗๒ และสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ www.iamathailand.org

ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กิจกรรม Play and Leam)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ตามที่สวนสัตว์นครราชสีมา สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซี่งแบ่งออกเป็น ๒ โปรแกรม คือ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม ๑ วัน (ไป-กลับ) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน และประเภทกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม ๒ วัน ๑ คืน (เข้าค่ายพักแรม) จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน รวมทั้งสองโปรแกรมจำนวน ๑๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตั้งแต่่เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวของทางสวนสัตว์นครราชสีมา ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไปยังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดได้รับทรายเกี่ยวกับกิจกรรมและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้รักธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม สอบถามรายละเอียดได้ที่  ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๗๕๖๘๘๐ , ๐๘๖-๔๖๘๕๘๙๗

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม

โพสต์19 มิ.ย. 2561 00:29โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตจรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิมีบทบาทหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและหมู่บ้านรอบแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ ท้้งนี้มุ่งเน้นเป้าหมายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รอบแนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตตว์ป่าผาผึ้ง สถานศึกษา หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในท้องที่จังหวัดชัยภูมิก่อนเป็นอันดับแรก สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.๐๖-๑๑๓๘-๗๓๔๕

ประชาสัมพันธ์สื่อนวัตกรรมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 00:12โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

    บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่ม บมจ. อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านการบูรณาการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความบกพร่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้เด็กไทยสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณได้  สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บจก. อักษรเจริญทัศน์ ประจำพื้นที่ หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๖๒๒-๒๙๙๙ หรือ๐๙-๔๐๘๖-๙๘๑๕ หรือสอบถามข้อมูลสื่อนวัตกรรมการศึกษา โทร.๐๙-๘๖๓๕-๔๖๕๔ , ๐๖-๓๙๕๖-๕๕๙๗

ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:30โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 02:30 ]

            ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมในสาขาโทรทัศน์ไทยรวมทั้งเป็นกาสร้างกำลังใจก่ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์คุณภาพให้ผิตสื่อที่มีคุณค่าเพื่อสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์ไทยเื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙
            เพื่อให้การคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชการลที่ ๙ ในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจังหวัดชัยภูมิจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานพิจารณาเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์เข้าสู่ขบวนการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนีจนถึงวันที่  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐๔๔ - ๐๕๖๓๕๕  ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม, เว็ปไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culure.go.th, Line:@lakorntvthai

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ "เริมสร้างนักคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์"

โพสต์13 มิ.ย. 2561 21:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2561 21:44 ]

                  ด้วยศูนยวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานคราชสีมา เพื่อให้กุลุ่่มเป้าหมาย ๔ จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๔๔ - ๔๑๖๙๘๓-๕ โทรสาร ๐๔๔-๔๑๖๙๘๓ เว็ปไซต์ www.koratsci.com

ประชาสัมพันธ์ให้ทุนบุตรสมาชิก

โพสต์5 มิ.ย. 2561 23:21โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

        ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด ได้มีมติให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปีกาศึษา 2561 สนใจสอบถามได้ที่  www.cpmscsc.com   หรือโทรศัพท์ ๐๔๔- ๘๓๐๘๘๒

1-10 of 394