แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โพสต์5 ต.ค. 2560 01:11โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  นโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 01:11
Comments