แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 เม.ย. 2562 19:28โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการ

Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 เม.ย. 2562 19:28
Comments