โครงการทุน s แอนด์ p ระดับปริญญาตรี

โพสต์20 ม.ค. 2563 00:43โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
                ด้วยบริษัท เอส แอนด์ พี ชินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการผลิต Chef และผู้บริหารร้านเพื่อสนับสนุนการขยายตัวธุรกิจของนริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ ๖  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียชัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการมอบทุนการศึกษาในรุ่นที่ ๖ โดยจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน ๒ คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีกและผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าทุกสาชขาวิชา และมีเกรดเฉ่ี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เพื่อศึกษาระกับปริญญาตรี ๔ ปี โดยสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓                 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  fanage  ชื่อทุน ป.ตรี s&p และมทร.กรุงเทพฯ (www.facebook.com/snprmutk) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๒๖๖๔ - ๖๒๐๕ หรือ ๐๘ - ๕๖๖๑ - ๔๕๖๙
Comments