โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  31  มกราคม 2561  
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ม.ค. 2561 19:02
Comments