การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิคส์(e-MES)

โพสต์10 เม.ย. 2559 21:30โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2559 20:40 ]
ด่วนที่สุด  ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  กรอกรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนทางระบบ
อิเล็กทรอนิคส์(e-MES)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 ตามหนังสือที่ ศธ 04038/ว1874  
รหัส E-MES  ให้โรงเรียนเปิดดูจาก  e-office
ทางเว็บไซต์  


Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 เม.ย. 2559 19:52
Comments