การรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ผ่านระบบ e-MES

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 20:09 ]
           แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน  รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ  ทางเว็บไซต์ของสำนักติดตามและประเมินผล  สพฐ.  ผ่านทางระบบ        
e-MES   http://203.159.164.53  ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปี 2562 เพื่อดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำต่าง ๆ ด้านวิชาการ การเรียนการสอน นโยบายต่าง ๆ การดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และเป็นขวัญกำลังใจ  สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน  ดูได้จาก ระบบงานสารบรรณ  Smart OBEC 


Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
18 มิ.ย. 2562 20:05
Comments