การประชุมชี้แจงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

โพสต์3 เม.ย. 2560 19:56โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งโรงเรียน 71 แห่งตามรายชื่อที่แนบ รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 เม.ย. 2560 19:56
Comments