การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เงินอุดหนุน) ภาคเรียนที่1/2560(30%)

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (30%)  
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ส.ค. 2560 20:45
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ส.ค. 2560 20:44
Comments