กำหนดการเผยแพร่่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์27 ม.ค. 2563 01:18โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สพฐ. กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสามารถเข้าดู
ตามเว็บไซต์  http://academic.obec.go.th/textbook/web/
คำถามที่พบบ่อย  http://academic.obec.go.th/textbook/web/faq.php
Comments