บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์7 พ.ย. 2559 20:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1
  สพฐ.อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)  
ตามเอกสารแนบ
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 พ.ย. 2559 20:05
Ċ
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 พ.ย. 2559 20:06
Comments