ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

โพสต์14 ก.ย. 2560 20:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)

แบบ กิจกรรมตลาดนัด "ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

โพสต์12 ก.ย. 2560 23:03โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลด แบบ กิจกรรมตลาดนัด "ถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ดังแนบ

การรายงานตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์5 ก.ย. 2560 20:29โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

    สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เรียกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศฯ
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  (ทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560)
 จำนวน 3 อัตรา ให้ไปรายงานตัวในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.00 น.
 กลุ่มบริหารบุคคลได้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในสมัคร เรียบร้อยแล้ว
 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี2560(ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานจ้าง)

โพสต์4 ก.ย. 2560 19:05โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รวม 14 โรงเรียน ดังนี้
            1. โรงเรียนบ้านนาโจด
            2. โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง
            3. โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
            4. โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
            5. โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม
            6. โรงเรียนบ้านซับสีทอง
            7. โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
            8. โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ
            9. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
            10. โรงเรียนห้วยไผ่ใต้
            11. โรงเรียนบ้านนารี
            12. โรงเรียนบ้านบ่อทอง
            13. โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
            14. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง
                                                                รายละเอียดดังแนบ

การรายงานตัวพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์28 ส.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1

      ด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้ดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาพนักงานราชการ
 ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามประกาศฯ  ลงวันที่  15  มกราคม  2560   จำนวน 7 ราย 
เพื่อมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 5 ก.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สำหรับหนังสือเรียกตัวได้จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบสมัคร
 เรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่ 28 ส.ค.60    รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

การจัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(เงินอุดหนุน) ภาคเรียนที่1/2560(30%)

โพสต์14 ส.ค. 2560 20:44โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2560  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 1/2560  (30%)  

ประชาสัมพันธ์โครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ

โพสต์9 ส.ค. 2560 21:08โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 21:12 ]

คลิกลิงค์     http://suandusitpoll.dusit.ac.th/survey/obec-vote/     
สพฐ. ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ได้จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ  ผู้บริหารในดวงใจ  โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเสนอชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการบริหารที่ดีและเป็นที่ยอมรับเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาในอนาคต  ผ่านระบบออนไลน์ที่  http://suandusitpoll.dusit.ac.th/survey/obec-vote/

การรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม

โพสต์31 ก.ค. 2560 15:44โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 15:47 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคเงิน  และสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (จังหวัดสกลนคร) ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์        ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยบริจาคได้ที่กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑   ภายในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  รายละเอียดตามแนบ

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี60

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:15โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ปี60 อบรมเมื่อวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2560

1-10 of 366