ข่าว สพป.ชัยภูมิ1

คลิกที่ปุ่ม โพสต์ใหม่  เพื่อเพิ่มข่าวใหม่

คู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและคุลากรในสังกัด

โพสต์3 พ.ย. 2562 19:37โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ

คู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและคุลากรในสังกัด
วิธีสมัคร : https://www.youtube.com/watch?v=jLMBhaAjN3E

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562)

โพสต์11 ก.ย. 2562 22:13โดยกลุ่มบุคคล สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2562 01:41 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]

ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 มิถุนายน 2562) 
รายละเอียดดังแนบ

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

โพสต์19 ส.ค. 2562 20:10โดยtananun thapchan

 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

โพสต์6 ส.ค. 2562 02:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 03:00 ]

รายละเอียดตามไฟล์แนบ>>


การรายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ ผ่านระบบ e-MES

โพสต์18 มิ.ย. 2562 20:05โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 20:09 ]

           แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน  รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ  ทางเว็บไซต์ของสำนักติดตามและประเมินผล  สพฐ.  ผ่านทางระบบ        
e-MES   http://203.159.164.53  ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปี 2562 เพื่อดูแล สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำต่าง ๆ ด้านวิชาการ การเรียนการสอน นโยบายต่าง ๆ การดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และเป็นขวัญกำลังใจ  สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของโรงเรียน  ดูได้จาก ระบบงานสารบรรณ  Smart OBEC 


การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2562

โพสต์4 มิ.ย. 2562 02:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จะดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ รายละเอียดตามแนบ

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:14โดยtananun thapchan

เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการงบประมาณ งบลงทุนค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น    

วันที่ ๙ – ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์21 เม.ย. 2562 19:28โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  โปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและทางราชการ

ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โพสต์5 เม.ย. 2562 01:52โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ 1

สื่อการเรียนรู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว  และใบอนุญาตมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559, 2560, 2561 และ  2562  สพฐ.อนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวต่อไปอีก  จนกว่าจะใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่  ยกเว้น  สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สาระภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม  และสาระเทคโนโลยี  ชั้น ป.1,2,4,5  และ ม.1,2,4,5  ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551


1-10 of 433