contents‎ > ‎

แผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งหมด>>

โพสต์28 เม.ย. 2558 23:25โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:50 ]

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ ชื่อ นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษารงเรียนบ้านสะพุงเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เร ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2563 18:37 โดย tananun thapchan
 • นางบรรเลง ชากรม        ชื่อ  นางบรรเลง ชากรม     ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1          เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 06:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวรัตน์ มะลิทอง ชื่อ เยาวรัตน์ มะลิทองตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    1)  รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2562 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ ชื่อ นางธัญยธรณ์   สวโรจน์เตโชกิจตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    การนิเทศครูผู้สอนภาษาอ ...
  ส่ง 24 มิ.ย. 2562 06:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางฝนทอง ศรีล้อมชื่อ ชื่อ นางฝนทอง   ศรีล้อมตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:29 โดย tananun thapchan
 • นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ ชื่อ นางสาวมัลลิกา พุ่มพฤกษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 13 พ.ค. 2562 23:25 โดย tananun thapchan
 • นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ชื่อ นางสาวพิมพ์พิศา  ชัชชวพันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านวังโพนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2562 01:06 โดย tananun thapchan
 • นายปฏิวัติ บะคะ ชื่อ นายปฏิวัติ บะคะตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2562 21:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล ชื่อ  นางอารยา วสุธนรัตน์สกุลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 9 ม.ค. 2562 01:18 โดย tananun thapchan
 • นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์ ชื่อ  นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 00:10 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางสาววรรณิภา รักษ์มณี ชื่อนางสาววรรณิภา  รักษ์มณีตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานผลการจัดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2561 00:02 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางนวรัชต์ ทองอ้ม   ชื่อ              นางนวรัชต์  ทองอ้มตำแหน่ง      ครู อันดับ คศ. 2  วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียน       บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  อำเภอหนองบัวแดง                   สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 22:20 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จารุตา กระพี้แดง   ชื่อ  นางจารุตา  กระพี้แดงตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 21:34 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ธนาวุฒิ ศรีวิเศษ ชื่อ  นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 06:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สมพิศ ไพศาล ชื่อ นางสาวสมพิศ  ไพศาลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1ช ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นางสุพัตรา สืบจากถิ่น                                                                                                            ชื่อ นางสุพัตรา สืบจากถิ่นตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การประเมินโครงการส่งเสร ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายวิเชียร วัฒนกุลไพศาล                                                                                                                  ชื่อนายวิเชียร วัฒนกุลไพศาลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 20 ก.ย. 2561 20:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นุบาล บุญสม ชื่อ นางนุบาล บุญสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ผลการจัดการเร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรวรรณ สมวงษ์ นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์ตำแหน่ง ครู  ชำนาญการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิ  เขต 1เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2561 18:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปารณี บัวพรวน นางปารณี  บัวพรวนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยข่าเฒ่า เรียนรวม โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกาษาชัยภูมิเขต ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นายสายชล จุลศรี ชื่อนายสายชล  จุลศรีตำแหน่ง ครู ชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่องรายงานการพัฒนาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2561 06:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุดาภรณ์ พิลัย ชื่อ นางสาวชุดาภรณ์ พิลัย ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกษราภรณ์ ทาภักดี ชื่อ นางสาวเกษราภรณ์ ทาภักดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนคุรุประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อโนทัย สุฤทธิ์ ชื่อนางสาวอโนทัย  สุฤทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านนารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2561 06:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พรทิพย์ พลธรรม ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2    รหัสวิชา ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่อง ช ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2561 05:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุประดิษฐ์ วิลาวรรณ ชื่อนางสุประดิษฐ์  วิลาวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เวลา โดยใช้ทฤษฎีพหุป ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2561 00:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เยาวภา กล้าขยัน ชื่อ นางเยาวภา กล้าขยันตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาทักาะทางส ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2561 01:11 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปรีดา นิตยารส ชื่อ นายปรีดา นิตยารสตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาชุดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นวพร พรหมสิทธิ์ ชื่อ นางนวพร พรหมสิทธิ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง การพัฒนาการจัดก ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 06:52 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • การงอกมหัศจรรย์เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษี   ชื่อโครงงาน               การงอกมหัศจรรย์  เพาะต้นอ่อนทานตะวันด้วยธูปฤาษีผู้จัดทำโครงงาน          เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                              เด็กหญิงสิร ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 18:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ชื่อ นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการใช ...
  ส่ง 8 ม.ค. 2561 18:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิชิต แก้วสุริวงษ์ ชื่อ ว่าที่ร.ต.พิชิต แก้วสุริวงษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.๒) โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2561 06:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงนุช เอี่ยมรัมย์ ชื่อ นางนงนุช เอี่ยมรัมย์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑เรื่อง ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชัญ บุราณ ชื่อ นางอัญชัญ  บุราณตำแหน่ง ครุชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการใช้หน ...
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 02:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทร สะเริญรัมย์ ชื่อ นายสุนทร  สะเริญรัมย์ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 06:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ประเสริฐ เชื้อโนนแดง ชื่อ นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดงตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • คณิตตา เสนชัย ชื่อ นางคณิตตา  เสนชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองออ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเร ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 06:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาสนา ศรีวิเศษ ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 25 ก.ค. 2560 05:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจนา ชนะพาล ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาลตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝ ...
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 05:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง    รายงานการพ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2560 07:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สายรุ้ง ทวีโชค นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บรรพต นิ่มนวล นายบรรพต นิ่มนวลตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2560 20:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เกศกานดา ขำชัยภูมิ นางเกศกานดา ขำชัยภูมิตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย นางสาวมะลิวัลย์  กองชัยตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันก ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชคตำแหน่ง ครูชำนาญการบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จุฑาทิพย์ ฐานมั่น นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกท ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วีระยุทธ สิงหะหล้า นายวีระยุทธ  สิงหะหล้าตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนหัวนาคำ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:27 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สกุณกานต์ เชื่อจันอัด สกุณกานต์ เชื่อจันอัดตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนร ...
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชลวิภา พุทธรักษ์ นางชลวิภา พุทธรักษ์ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองหอยเรื่อง รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2560 01:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นภสร เกษมธรรมแสวง นางนภสร เกษมธรรมแสวงตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2560 02:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อาภรณ์ บุญภูมิ  นางอาภรณ์  บุญภูมิ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ    โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   ผลงานทางวิชาการ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 03:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กนกวรรณ จันทรนิมะ      เรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ         ตำแหน่ง ครู               ว ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สาริศา บุญแจ่ม      เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว                 วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6         โดย  นางสาริศา  บุญแจ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2559 04:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ คลังภูเขียว       เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       โดย  มะลิวัลย ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:47 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์ เรื่อง รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 27 เม.ย. 2559 03:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี         โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์         ตำแหน ...
  ส่ง 26 เม.ย. 2559 04:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์       เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานหนังงสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดย  นางอรพรรณ ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:17 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา บู่ทองจันทร์ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:18 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จันทิมา เจริญขามป้อม              เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3         โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 05:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เนาวรัตน์ กาบขุนทด        เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 04:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ถนอมจิต อินทอง     เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1        โดย นายถนอมจิต  อินทอง         ตำแหน่ง ผ ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2558 02:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)        โดย นายขันทอง เด่นพันธ์         ตำแหน ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2558 23:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ทิพย์วรรณ สุนนท์       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 19:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิทยา เดชเจริญ       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประกอบภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ค 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นายว ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2558 04:07 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วราพร ชนะศักดิ์             เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2558 23:40 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เพชรอารี ศรีมันตะ      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ         โดย นางสาวเพชรอารี   ศรีมันตะ         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ         สำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:13 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อัญชลี ชำนาญศก    เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         โดย นางอัญชลี  ชำนาญศก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:15 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ลำพูล ขวัญยืน                   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100               รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       โดย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • โชษิตา เรืองสุข    เรื่อง เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิบประเทศสมาชิกอาเซียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      โดย นางสาวโชษิตา   เรืองสุข ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ณัชชา ทะนารี     เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก         โดย นางสาวณัชชา   ทะนารี         ตำแหน่ง ครู ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:25 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ    เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ.2557         โดย นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ         สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ภัทรวดี หลงมา   เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2          โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง     โดย นางภัทรวดี หลงมา ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:31 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มนัส อุทัยชิน   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     โดย นายมนัส อุทัยชิน     ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ     โรงเรียนบ้านนาอ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:33 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิชิต บุระดา   เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      โดย นายวิชิต บุระดา      ตำแหน่ง ครู ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:35 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มะลิวัลย์ กองชัย      เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด              เลขคณิตคิดไม่ยาก เรื่อง การบวก ลบ ค ...
  ส่ง 8 มิ.ย. 2558 05:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วาทินี ฐานวิเศษ       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)         โดย วาทิน ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:43 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจณี คงโนนกอก        เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำในภาษาไทย       โดย นางกาญจณี คงโนนกอก       ตำแหน่ง ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:45 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สมพาน วัฒนกุลไพศาล     เรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว         โดย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:49 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สถิต คลาดโรค    เรื่อง รายงานการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อความได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6          โดยใช้นวัตกรรม 4 เดือน อ่านออก เขียนได้ ตามแผนยุทธศาสตร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:51 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชุลีพร สุ่ยหล้า       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบการใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเกม             การแข่งขัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์         โดย นางชุล ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:53 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อรรยา สิงห์ขุนทด       เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง บ้านมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         โดย นางสาวอรรยา  ส ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:55 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นิตยา นาส้มกบ     เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนบ้านห้วยฝรั่ง อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ            โดย นางนิตยา   นาส้มกบ            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:57 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พงพิสมร ขุยชัยภูมิ     เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              ประกอบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)         โดย นางสาวพงพิสมร   ข ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 22:59 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จินตนา หาญกุล        เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         โดย นางสาวจินตนา  หาญกุล         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นภาพร กุลจันทร์       เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์กราฟิก ง21201 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            และเทคโนโลยี เรื่อง ความรู้เบื้องต้น ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กมล พัฒน์มะณี            เรื่อง แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)         โดย นายกมล  พัฒน์มะณี         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ         โรงเร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:34 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุภัคสรรค์ คงควร       เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4              โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน         โดย นางสุภัคสรรค์  คงควร         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:36 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง คุณธรรม 8 ข้อนำต่อด้วย 4 ความดีพื้นฐาน สานให้นักเรียนมีสุข           โดย นายขันทอง  เด่นพันธ์         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:39 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กาญจณี คงโนนกอก       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง         โดย นางกาญจณี  คงโนนกอก         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:42 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ณัฏฐ์ชญา จ่าชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาเเบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเบบกลุ่มร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:44 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อุทุมพร เงินจัตุรัส       เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การวัด โดยใช้ชุดการสอนกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรว ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:46 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มัชฌิมา นาจะหมื่น                เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา โดยใช้แบบฝึกทักษะการ                    เขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา         โดย นางม ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:48 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ      เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม         โดย นายพงษ์วชิรินทร์   จันทร์เทศ         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:50 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุพัฒน์ บุญกุล             เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         โดย นางสุพัฒน์   บุญกุล         ตำแหน่ง คร ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:53 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จำปี บุญพรหม       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอน ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:54 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • นงค์ลักษณ์ ยศรุ่งเรือง       เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:56 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ด้าว คลังชำนาญ       เรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มหัศจรรย์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2558 23:58 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ชาญชัย ทองอ้ม       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา         โดย นายชาญชัย  ทองอ้ม         ตำแหน่ง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:00 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บุปผา ชาดา       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กก แม่กด แม่กน แม่เกย         โดย บุปผา   ชาดา         ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ         โรงเรียนบ้านหนองล ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • พินิตนันท์ ดวงจันทร์ทิพย์       เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้       โดย ว่าที่ ร.ต ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:03 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • บุญชู คำพวง       เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี              หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บายศรีวิถีชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         โดย นายบ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:05 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จินตนา โพธิ์ชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากวิชาภาษาไทย       โดย นางจินตนา   โพธิ์ชัย       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ       โรงเรียนบ้านกุดฉนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:06 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • เดือนแรม ใจวัน       เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคำที่มี ห เป็นอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       โดย นางเดือนแรม   ใจวัน       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:08 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กัญจา วาจาดี       เรื่อง รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย       โดย นางสาวกัญจา   วาจาดี       ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ       โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:10 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • จิรัญญา มาตรไตร       เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       โดย นาวสาวจิรัญญา  มาตรไตร       ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:12 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • มนตรี ภิรมย์ชม       เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      โดย นายมนตรี   ภิรมย์ชม      ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:14 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • วิยะดา ชินบุตร      เรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาบริบทท้องถิ่น         โดย นางวิยะดา ชินบุตร         ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองสะแก         ว ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:16 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อมรรัตน์ หาญวิชาชัย       เรื่อง รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องข้อมูลน่ารู้ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนอุปกรณ์แท็บเล็ต         โดย ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:18 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • กิ่งแก้ว เกยพุดซา       เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานอีสปประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       โดย นางกิ่งแก้ว  เกยพุดซา       ตำแหน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:19 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ภนิตา แซ่ปึง       เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       โดย นางภนิตา  แซ่ปึง       ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านนาคานหักประชาน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:21 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุทิศา ตอสกุล       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       โดย นางสุทิศา ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:22 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • อภิญญา หลินศรี       เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การค ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:24 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ยุพเรศ จิตรปลื้ม       เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5       โดย นางยุพเรศ   จิตรปลื้ม       ตำแหน่ง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:26 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • สุนทรีย์ แสงหงษ์       เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนด้วยยุทธวิธี 3 ค.       โดย นางสุนทรีย์  แสงหงษ์       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านพัฒนาสามัคคี       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:28 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • ขันทอง เด่นพันธ์       เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง เดินตามพ่อสู่วิถีอย่างพอเพียง       โดย นายขันทอง  เด่นพันธ์       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:30 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
 • หาญศึก ภาระหันต์       เรื่อง แคปซูลความรู้สู่การอ่านที่ยั่งยืน       โดย นายหาญศึก  ภาระหันต์       ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง       วิทยฐานะ ชำนาญการ          
  ส่ง 2 พ.ค. 2558 00:32 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 116 จาก 116 รายการ ดูเพิ่มเติม »