ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2561

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560

ระเบียบวาระ
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559
  • ครั้งที่ 1  ส่วนที่ ปก ,1 ,2 ,3 
  • ครั้งที่ 2  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
  • ครั้งที่ 3  ส่วนที่ ปก ,1 ,2
  • ครั้งที่ 4  ส่วนที่ 1 ,2
  • ครั้งที่ 5  ส่วนที่ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2558