ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

โพสต์12 ก.พ. 2563 00:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563 นายธนชน  มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1/ประธานศูนย์สอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  กำกับ ติดตาม  การดำเนินการ“จัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562” ของโรงเรียน ในสังกัด ณ ร.ร.เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์,ร.ร.บ้านนางเม้ง,ร.ร.โพนทองพิทยา,ร.ร.บ้านขวาน้อย และ ร.ร.บ้านขี้เหล็กใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ  ซึ่งการประเมินฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้สถานศึกษามีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง เพื่อให้ครูประจำชั้นมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพต่อไปComments