เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน PISA 2015

โพสต์15 มิ.ย. 2558 23:45โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมิน PISA 2015" ให้แก่ครูผู้สอนระดับม.ต้น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อกระตุ้นเตือนและเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2015 (พ.ศ.2558) ที่จะเริ่มประเมินในเดือนสิงหาคมนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การคือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ซึ่งผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) นี้ จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพประชากรของประเทศ และใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความน่าลงทุนของประเทศ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2000 (พ.ศ.2553) โครงการดังกล่าวมุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ปี โดยประเมิน 3 ปีต่อครั้ง การประเมินของ PISA จะครอบคลุมตามกรอบการประเมินในด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในปี 2015 (พ.ศ.2558) นี้ จะครบรอบการประเมินในครั้งต่อไป สำหรับการประเมินครั้งนี้กำหนดให้มีการประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) เพิ่มเติมจากการประเมินที่ผ่านมา อีกทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

Comments