ศธจ.ชัยภูมิ จัดประชุมทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ

โพสต์9 ส.ค. 2559 01:48โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

       ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธนชน มุทาพร ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2559 ณ บ้านไร่อิงดอย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดทำ ร่างแผนฯ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ พัฒนาด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริบท ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา ทั้งด้านคุณภาพ ด้านขีดความ สามารถในการแข่งขันให้บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ
Comments