“สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โรงเรียนสุจริต”

โพสต์21 ส.ค. 2560 23:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2560  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโรงเรียนสุจริต โดยจัดประชุมครูทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 249 คน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ เพื่อให้โรงเรียนมีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ครู นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ป้องกันการทุจริต และโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริตและรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้าน  การส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบและมีเครือข่าย  มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ 
Comments