สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์24 ก.พ. 2559 06:18โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 3 จาก สพฐ.  นำโดย ดร. สมเกียรติ  บุญรอด  อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกรรมการฯ ,ดร.สมภาษณ์  คำผุย ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 26 และนางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์   นักวิชาการศึกษา  สตผ.สพฐ.  ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1    โดยได้ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ณ  โรงเรียนกุดหูลิง  และโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ อ.บ้านเขว้า  ซึ่งทั้ง 2  โรงเรียน ได้จัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรม ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   ที่นักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ได้รับการพัฒนาในองค์รวม 4H คือ Head (ความรู้ ความจำ  ความคิด  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์) ,Heart(คุณธรรม  จริยธรรม การปฏิบัติตน ),Hand (ทักษะต่าง ๆ ที่ปลุกฝังผู้เรียน) ,Health (สุขภาพจิต/กาย ร่างกายแข็งแรง/มีความสุข)    ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร /ครู /นักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะโรงเรียน  ในการพัฒนาดังนี้   Head  กิจกรรมจะต้องฝึกให้ถึงขั้นวิเคราะห์    Heart   จะต้องฝึกให้ปฏิบัติบ่อย ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา  ให้เด็กเกิดภูมิใจแล้วจะติดเป็นนิสัย  หลักคือ สิ่งที่ทำแล้วดี  สร้างให้เกิดการยอมรับ เป็นนิสัยติดตัวไป  Hand  กิจกรรมนำต้นแบบมาช่วยสอน  ดูแบบ ทำตามแบบ ประเมินค่าว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ประยุกต์จากแบบแล้วทำให้เป็นที่ยอมรับ  เป้าหมายให้เด็กคิดต่อยอด หากิจกรรมที่ต้องให้เด็กไปถึงเป้าหมาย  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของเด็ก และ  Health  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความสุขกาย สุขใจ  มีความสุข สุขภาพ แข็งแรง  สรุปคือ จะต้องฝึกให้เด็กมีจิตใจดี   ฝึกคิดแยกแยะ และคิดวิเคราะห์   กิจกรรมไม่ต้องเยอะมาก

Comments