สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์15 มิ.ย. 2559 04:40โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร์ พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จาก สพฐ.นำโดยนางสาวยุพา  จันทร์มิตรี ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วยนางสมพร  ลำเจียก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สตผ. สพฐ. และนายปริญญ์  กาญจนรจิต  นักวิชาการ สตผ.สพฐ.   ออกติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย            ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง  ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559   ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการและนำเสนอกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่นักเรียนให้ความสนใจและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาในองค์รวม 4H คือ Head (ความรู้ ความจำ ความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์) ,Heart(คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตน ),Hand (ทักษะต่าง ๆ ที่ปลุกฝังผู้เรียน) ,Health (สุขภาพจิต/กาย ร่างกายแข็งแรง/มีความสุข)  ซึ่งคณะกรรมการได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร /ครู /นักเรียนพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปComments