สพป.ชย.1 อบรมพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ

โพสต์18 ต.ค. 2558 20:22โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1


    ในวันที่ 18 ตุลาคม 58  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอน ป.1- ม.3 ในสังกัดทุกคน จำนวน 1,715 คน ตามโครงการพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และเพื่อปรับปรุงการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนให้สอดคล้องกับระดับสากล( PISA)  และระดับชาติ ( O-NET)  โดยจัดอบรม 5 รุ่น รุ่นละ 2 วัน  ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2558  ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้มีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 


Comments