สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำหรับนักเรียนระดับ ม.ต้น

โพสต์22 ส.ค. 2562 20:42โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  22  สิงหาคม  2562   ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904  หลักสูตรพื้นฐาน  ประจำปี 2562   เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  ให้แก่นักเรียนชั้นม. 1-3   ทุกคนทุกโรงเรียนในอำเภอเมือง  อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอภักดีชุมพล ) จำนวน รุ่น (เช้า/บ่าย) รวมนักเรียนเข้ารับการอบรมฯ  2,109  คน  ทั้งนี้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป  โดยวิทยากรจากหลักสูตร 904 และวิทยากรจากศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2   ขุนศึก 62   บรรยายให้ความรู้และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน    ซึ่งในภาคเช้านายประทีป   ศิลปเทศ รอง ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ รุ่นที่  1 และภาคบ่ายนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมมอบนโยบายจิตอาสาแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 2  และนายเสงี่ยม  ทองละมุล รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต /ผ อ.กลุ่ม/ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ร่วมต้อนรับและเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯดังกล่าวด้วย


 

 

Comments